Poziv HDS ZAMP-a članicama HSK-a za zaključenje ugovora

Poštovani,

      nastavno na zaključen Ugovor o uvjetima za korištenje glazbe na nastupima amaterskih ansambala od  27. prosinca 2016. godine između Hrvatskog sabora kulture i Hrvatskog društva skladatelja (dalje u tekstu: sporazum), pozivamo članove HSK da zaključe pojedinačni ugovor s HDS ZAMP-om te Vas molimo da ih informirate o sljedećem:

     i.  Članove HSK molimo da dostave godišnju prijavu priredbi u njihovoj organizaciji za 2017. godinu, te će im HDS ZAMP uputiti pojedinačni ugovor o uređenju odnosa sukladno uvjetima iz zaključenog sporazuma, a po zaključenju pojedinačnog ugovora i račun za naknadu, ako se radi o korištenju uz naknadu.

 

     ii. U svrhu administrativnog pojednostavljenja, pojedinačni ugovor zaključen za 2017. godinu produžiti će se i na svaku sljedeću godinu, najduže do isteka sporazuma. Član HSK dostavit će HDS ZAMP-u nove godišnje prijave priredbi a HDS ZAMP će mu za tu godinu uputiti račun za naknadu, ako se radi o korištenju uz naknadu.    

 

      iii. HDS ZAMP će na pismeni zahtjev člana HSK koji je zaključio pojedinačni ugovor dodatno omogućiti i obročnu otplatu naknade.

 

Ovdje dostavljamo i kontakte referenata po županijama: 

 

Kontakti:

Županija:

Iris Misović

GRAD ZAGREB

iris.misovic@ hds.hr

KARLOVAČKA

01 / 6387-076

SISAČKO - MOSLAVAČKA

Heinzelova 62a, Zagreb

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA

 

KRAPINSKO - ZAGORSKA

 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA

 

ZAGREBAČKA

 

MEĐIMURSKA

 

VARAŽDINSKA

Dolores Orlandini

 

dolores.orlandini@hds.hr

ISTARSKA

051/ 315 235

PRIMORSKO - GORANSKA

Trg Ivana Koblera 2/III, Rijeka

LIČKO - SENJSKA

  

Kontakti:

Županija:

Boris Vladetić

BRODSKO - POSAVSKA

boris.vladetic@hds.hr

OSJEČKO - BARANJSKA

031/ 215 113

POŽEŠKO - SLAVONSKA

Trg Slobode 8, Osijek

VIROVITIČKO - PODRAVSKA

 

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA

Maja Kašić

DUBROVAČKO - NERETVANSKA

maja.kasic@hds.hr

SPLITSKO - DALMATINSKA

021/683-740

ŠIBENSKO - KNINSKA

Gundulićeva 26a, Split

ZADARSKA

 

 

 

Ovim putem koristimo priliku pozvati članova HSK na održavanje zajedničkog susreta - radionice u svrhu prezentacije i tumačenja sporazuma ali i radi informiranja o drugim temama od interesa ansambla kao i aranžera izvornih tradicionalnih glazbenih djela koji svojim djelovanjem doprinose očuvanju kulturne baštine a za svoj rad ostvaruju pravo na autorsku naknadu.  

 

Predlažemo održavanje prvog susreta - radionice tijekom veljače, u terminu i u gradu za koji članovi HSK iskažu svoj interes. 

 

Za sva druga pitanja stojimo Vam na raspolaganju te zahvaljujemo na suradnji.

 

S poštovanjem,

 

Za HDS ZAMP

Romana Večerić,

voditeljica Sektora javnog priopćavanja