Seminar za voditelje i članove tamburaških ansambala 2019.

Pozivamo Vas na SEMINAR ZA VODITELJE I ČLANOVE TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA koji će biti održan pod vodstvom Dražena Varge i Petra Varge u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, dana 9. i 10. 3. 2019. u Virovitici. Seminar će biti održan u suradnji s HPD-om "Rodoljub" Virovitica, u prostorijama nekadašnjeg Vatrogasnog doma na adresi: Trg kralja Zvonimira 3, 33000 Virovitica (nasuprot Crkve sv. Roka).

SEMINAR JE NAMIJENJEN svim polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru.  

RASPORED SEMINARA:
10:00 – 11:00 h  UVODNO PREDAVANJE 
11:15 – 13:15 h  METODIKA RADA S POČETNICIMA (SVIRANJE) 
13:15 – 15:00 h Pauza 
15:00 – 17:00 h METODIKA RADA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM – u suradnji s TO HPD-a "Rodoljub"
17:00 – 19:00 h OSNOVE GLAZBENE TEORIJE / UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE
Nedjelja, 10.3.2019.
10:00 – 11:45 h INDIVIDUALNI RAD VODITELJA I SUDIONIKA (SVIRANJE)
12:00 – 14:00 h  METODIKA RADA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM – u suradnji s TO HPD-a 
"Rodoljub"
14:00 h   PODJELA POTVRDA SUDIONICIMA
Napomena:  Molimo polaznike da ponesu tambure.

TEME SEMINARA
1. METODIKA RADA 
Uvod u rad s početnicima i glazbenicima višeg stupnja znanja
Formiranje orkestra
Sviranje u orkestru
2. OSNOVE GLAZBENE TEORIJE / UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE 
Voditelji će predstaviti osnovne pojmove glazbenog jezika u svrhu lakšeg čitanja i interpretacije glazbenih zapisa, te glazbenih djela uopće. Ovisno o predznanju polaznika, posebna će tema biti aranžiranje za tamburaške ansamble na konkretnim primjerima.
3. UVOD U DIRIGIRANJE I INDIVIDUALNA PRIPREMA VODITELJA 
Upoznavanje s osnovama dirigentske tehnike - postavljanja i držanja ruku i tijela, promjena mjere i tempa, dirigiranje dinamike, korona, uzmaha/odmaha, dirigiranje naglasaka, vođenje fraze, kao i metodika pripreme za rad na partiturama i orkestrom u cjelini. 
Praktičan rad na zadanim djelima s orkestrom uz pratnju voditelja (Interpretacija djela i estetika izvođenja). 
Zadane skladbe koje će se obrađivati na seminaru su:
Dražen Varga: Murom nizvodno II
P. I. Čajkovski (obr. Dražen Varga): Sanjarenje
Dražen Varga: Pod Susedgradom
Jurica Hrenić: Ples pod maskama
4. LITERATURA
Upoznavanje s dostupnom literaturom za rad s početnicima. 

PRIJAVE ZA SEMINAR:                                            

PRIJAVNICA:
- Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738 najkasnije do  6. 3. 2019.
- Nakon zaprimljene prijavnice, polaznicima ćemo poslati materijale za Seminar (e-mailom)
KOTIZACIJA:
- Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN.
- Sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 8.3.2019. uplatiti kotizaciju u iznosu od 250,00 kn.
Podaci za uplatu kotizacije (za NEČLANOVE HSK-a):
Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke:
Uplatitelj: Navedite puni naziv Orkestra čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara
Poziv na broj: 04-484-19
Svrha doznake: Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava, 2019.
Podaci o HSK-u:
Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Potvrdu o uplati potrebno je poslati e-mailom (glazba@hrsk.hr) ili faksom (01/4621738).
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se s istom sufinanciraju troškovi Seminara.